Sant Pol de Mar 0

D'ON VÉ L'EXPRESSIÓ
"SANT POL, QUINA HORA ÉS."

15 de febrer de 1714. Las tropas de Felip V, sitian en Sant Pol als valents voluntaris catalans del regiment de Amill.  
La valerosa defensa que sostingueren los sanpolenchs contra las tropas francesas que Felip V de Castella portá  per implantar l’absolutisme en nostra terra, fou motiu de la destrucció d’aquell poble. Apurant tots los recursos y devant de la superioritat de las del enemich, abandonant lo poble per las donas y’ls vells, se posessionaren los soldats del d’ Anjou, de can’N Reig y desde alli foren amos de la població.  
Pero’ls valents voluntaris manats pel company y amich del general Moragas, En Villar de Sant Pol en numero de 50 homes escullits, se retiraren y’s feren forts en la torre de la Martina que encare avuy s’aixeca á cosa de mitx quart de la població,  
jurant morir avants que rendirse.